Category: Syallabus

Railway Group D Syllabus 2018

Railway Group D Exam Pattern The RRC Group D selection will be based on 3 stages as follows: Computer Based Test (CBT) Physical Efficiency Test (PET) Document Verification 1. Computer Based Test The CBT will be the first stage of selection that will be based on the following pattern: Subjects No. of Qs Duration Mathematics

Syllabus and Booklist -DFSL Recruitment 2018

Syllabus and Booklist -DFSL Recruitment 2018 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय भरती पद- १.वैज्ञानिक साह्यक गट -क २.वैज्ञानिक साह्यक [संगणक व ध्वनी  ३.वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक ४.वरिष्ठ लिपिक [भांडार]     विषय व पुस्तके मराठी व्याकरण – बाळासाहेब शिंदे/मो. रा. वाळिंबे इंग्रजी व्याकरण– बाळासाहेब शिंदे /रंजन कोळंबे सामान्य ज्ञान- –इतिहास — ग्रोवर आणि बेल्हेकर [आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास-

Book list and Syllabus For District Clerk/Peon/Steno Maharashtra Jilha Nyayalay

Book list and Syllabus For District Clerk/Peon/Steno Maharashtra Jilha Nyayalay जिल्हा न्यायालय लिपिक शिपाई भरती 2018 बुक-लिस्ट ——————————- शिपाई /हमाल अभ्यासक्रम — इतिहास भूगोल नागरिक-शास्त्र विज्ञान क्रीडा साहित्य चालू-घडामोडी लिपिक अभ्यासक्रम इतिहास भूगोल नागरिक-शास्त्र विज्ञान क्रीडा साहित्य चालू-घडामोडी संगणक ज्ञान भूगोल नकाशा पाठ होणे हे अत्यंत आवश्यक 06 ते 12 वी ची पुस्तके [ स्टेट
English English Hindi Hindi Marathi Marathi